عنوان و شرح پروژه: احداث کارخانه روغن کشی خرمشهر

کارفرما: شرکت روغن کشی خرمشهر

محل اجراء: خرمشهر

دستگاه نظارت: خاک بافت

تناژ: ۲۷۰ تن

نوع اسکلت: پیچ و مهره صنعتی

سال اتمام: ۱۳۸۳