عنوان و شرح پروژه: ساخت اسکلت فلزی پروژه ستاره مروارید شهر

کارفرما: تعاونی مسکن شهرداری نطقه ۲۱

محل اجراء: تهران

تناژ: ۳۰۰۰ تن

نوع اسکلت: پیچ و مهره

سال اتمام: ۱۳۹۴