عنوان و شرح پروژه: ساخت اسکلت فلزی پروژه ونوس

کارفرما: قوه قضائیه

محل اجراء: تهران

تناژ: ۱۰۰۰ تن

نوع اسکلت: پیچ و مهره

سال اتمام: ۱۳۹۵