عنوان و شرح پروژه: کارخانه نشاسته و گلوکز ایران

کارفرما: شرکت سهامی سیمان ایران

محل اجراء: فیروزکوه

دستگاه نظارت: مهندسان مشاور انرژی و صنعت

شماره قرارداد: ۸۰/۸/۱۳

مدت پروژه: ۷ ماه

سال اتمام: ۱۳۸۲

مبلغ قرارداد: ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال