عنوان و شرح پروژه: ساخت اسکلت فلزی ایرانمال

کارفرما: موسسه مالی و اعتباری آینده

محل اجراء: تهران

تناژ: ۳۰۰۰ تن

نوع اسکلت: پیچ و مهره

سال اتمام: ۱۳۹۵