عنوان و شرح پروژه: ساخت اسکلت فلزی پروزه رویان

کارفرما: فرزاد بهمن آبادی

محل اجراء: رویان – مازندران

تناژ: ۱۷۰ تن

نوع اسکلت: پیچ و مهره

سال اتمام: ۱۳۹۵